Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Obwieszczenie:

rozbudowa o trzy obiekty do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid 119, 120 obręb 032 Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płoci, województwo mazowieckie26 Października 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej... w obębie Żochowo Stare i Żochowo20 Września 2017

chlewnia w m. Sarzyn dz. nr 81 (dotyczy wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach18 Września 2017

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staroźreby dotyczy działki nr 79 w m. Staroźreby5 Września 2017

zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Słomkowo o mocy do 2 MW 18 Lipca 2017

Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby dla działki nr ewid. 139 w m. Dąbrusk 7 Lipca 2017

„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo” -- decyzja środowiskowa30 Czerwca 2017

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 26 Kwietnia 2017

Budowa studni głębinowej w m. Nowa Wieś gm. Staroźreby10 Kwietnia 2017

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby20 Lutego 2017

następna strona »
 
. .
BIP - liczba wejść: 175885